Portum Towers logo

Disclaimer

Obsahom emailu nie je udelený súhlas ani prísľub na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo akéhokoľvek iného právneho úkonu. Každý právny úkon, teda aj zmluva, musí mať výhradne písomnú formu, nie formu emailovej komunikácie, a to spôsobom, akým spoločnosť koná navonok podľa údajov uvedených v obchodnom registri. Akákoľvek predzmluvná zodpovednosť v dôsledku emailovej komunikácie je preto vylúčená. Email je určený výhradne pre jeho adresáta a môže obsahovať dôverné informácie. Pokiaľ Vám bol tento email doručený omylom, upovedomte okamžite odosielateľa vrátením emailu, zdržte sa kopírovania a akéhokoľvek ďalšieho šírenia emailu alebo jeho príloh a celý email vymažte zo svojho informačného systému.

The e-mail does not contain any consent or promise to conclude a contract or any other legal act. A contract or any other legal act must be concluded in the written form, not in the form of e-mail communication, in the way how the company is acting according to the commercial register. Any pre-contractual liability as a consequence of the e-mail communication is expressly excluded. The e-mail is intended solely for the addressee and may contain confidential information. If you have received this e-mail in error, notify the sender immediately by sending this e-mail back and delete this e-mail from your system. You should not distribute copy of the e-mail or its attachments.

Zatvoriť

GDPR

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 666 467, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41980/B, ako prevádzkovateľovi (ďalej aj „Portum Towers“ alebo prevádzkovateľ).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie obchodno-informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári.

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumel/porozumela som im v celom rozsahu. 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE ÚČELY KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018  (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene spoločnosti Portum Towers nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

1.    Úvod

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Portum Towers. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese GDPR@portumtowers.com

2.    Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia kontaktného formulára, (b) žiadosti o zasielanie newsletterov, (c) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

3.      Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel sú spracúvané osobné údaje:

a)   o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytových priestorov v  projektu Portum Towers, a

b)   o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci projektu Portum Towers.

Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

4.      Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke (právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webu Portum Towers, ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);

b) štatistické účely, pre účel kombinovania osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb Portum Towers, ako  prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);

c) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, spoločnosťou Portum Towers. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti  Portum Towers (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

5.      Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nehnuteľnosť z nášho realitného portfólia a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky realitného portfólia. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: GDPR@portumtowers.com. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Osobné údaje spracúvané v mene Portum Towers, ako prevádzkovateľa, na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Portum Towers nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.

6.    Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

7.      Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

  • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
  • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
  • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
  • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
  • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
  • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese GDPR@portumtowers.com

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

 

Portum Towers, s.r.o.

Zatvoriť

SK EN

Interiéry

Niekoľko renomovaných architektonických štúdií zo Slovenska a Čiech vytvorilo pre Portum Towers unikátne designové návrhy bytov a spoločných priestorov.

-

Eva Jiřičná

Architektonický ateliér AI DESIGN

 

„Materiály sú ako ľudia - majú svoju povahu, charakter, vizáž a vzťah si k nim vytvárame počas celého života.”

Jednoduché, dokonale premyslené línie, oceľ, sklo, nadčasovosť a točité schodiská akoby plávajúce v priestore patria k rukopisu najznámejšej českej architektky Evy Jiřičnej. Zrealizovala stovky stavieb a za svoju originálnu tvorbu získala v architektúre najvyššie medzinárodné ocenenia.

S jej ateliérom AI Design vytvorili unikátne návrhy lobby výškových budov Portum Towers a dizajn niekoľkých exkluzívnych bytov.

Architektonický ateliér AI DESIGN

 

Jednoduché, dokonale premyslené línie, oceľ, sklo, nadčasovosť a točité schodiská akoby plávajúce v priestore, patria k rukopisu najznámejšej českej architektky Evy Jiřičnej. Zrealizovala stovky stavieb a za svoju originálnu tvorbu získala v architektúre najvyššie medzinárodné ocenenia.

S jej ateliérom AI Design vytvorili unikátne návrhy lobby výškových budov Portum Towers a dizajn niekoľkých exkluzívnych bytov.

Bára Škorpilová

Architektonické štúdio Mimolimit

 

„Chceme, aby naše stavby boli aj o päťdesiat rokov kvalitné, aby príbeh, ktorý spoločne s našimi klientmi vytvárame odrážal ich potreby a našu vášeň pre tvorbu.”

Návrhy Mimolimitu v sebe odrážajú strety rôznych kultúr a odlišných prostredí. Prostredníctvom nich Mimolimit prekračuje hranice: nielen tie regionálne, ale predovšetkým myšlienkové a štýlové. Netypické používanie materiálov a ich kombinácie prinieslo Mimolimitu širokú pozornosť nielen doma, ale i v zahraničí.

Pre Portum Towers navrhovali interiéry dizajnových bytov a wellness.

Architektonické studio Mimolimit

 

Návrhy Mimolimitu v sebe odrážajú strety rôznych kultúr a odlišných prostredí. Ich prostredníctvom Mimolimit prekračuje hranice: nielen tie regionálne, ale predovšetkým myšlienkové a štýlové. Netypické používanie materiálov a ich kombinácie prineslo Mimolimitu širokú pozornosť nielen doma, ale i v zahraničí.

Pre Portum Towers navrhovali interiéry dizajnových bytov a wellness.

Ložnice v šedém tónu s stěrkovaným čelem

CHYBIK+KRISTOF Associated Architects

Architektonické štúdio

 

„Architektúra je náš životný štýl.“

CHYBIK+KRISTOF Associated Architects je medzinárodným ateliérom pod vedením hlavných architektov – Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Pri návrhoch interiérov projektu Portum Towers prišli s originálnou víziou dizajnových bytov. „Snažíme sa o pozitívnu zmenu a veríme, že keď sa ľudia budú pohybovať v dobrom prostredí, budú mať aj kvalitnejšie životy. Navyše kombinácia bezpečia a umenia je i základom našej európskej kultúry.“

Architektonické štúdio

 

„Architektúra je náš životný štýl.“

CHYBIK+KRISTOF Associated Architects je medzinárodným ateliérom pod vedením hlavných architektov – Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Pri návrhoch interiérov projektu Portum Towers prišli s originálnou víziou dizajnových bytov. „Snažíme sa o pozitívnu zmenu a veríme, že keď sa ľudia budú pohybovať v dobrom prostredí, budú mať aj kvalitnejšie životy. Navyše kombinácia bezpečia a umenia je i základom našej európskej kultúry.“

Ložnice v šedém tónu s stěrkovaným čelem

FORMS.ARCHITECTS

Architektonické štúdio

 

„...aby váš zážitok z architektúry bol dokonalý.“

Pre Portum Towers navrhovali interiéry bytov, ktoré svojim užívateľom poskytnú originálnu emóciu a výnimočnú atmosféru. „Ako architekti chápeme, že kultúra priestoru ide ruka v ruke s charakterom jeho vizuálneho znázornenia. Veríme v to, že každý priestor si vyžaduje citlivý, individuálny prístup a návrh, ktorému nechýba emócia.“

Architektonické štúdio

 

„...aby váš zážitok z architektúry bol dokonalý.“

Pre Portum Towers navrhovali interiéry bytov, ktoré svojim užívateľom poskytnú originálnu emóciu a výnimočnú atmosféru. „Ako architekti chápeme, že kultúra priestoru ide ruka v ruke s charakterom jeho vizuálneho znázornenia. Veríme v to, že každý priestor si vyžaduje citlivý, individuálny prístup a návrh, ktorému nechýba emócia.“

Ložnice v šedém tónu s stěrkovaným čelem

ADR

Architektonické štúdio

 

Architektonický ateliér založený architektmi Petrom Kolářom a Alešom Lapkom.

Ateliér sa v súčasnosti zameriava tiež na projekty interiérov, kde úzko spolupracuje s výtvarnými umelcami. ADR realizuje projekty nielen v Českej republike, ale i v zahraničí.

Za vyše dvadsaťpäť rokov existencie si architekti vytvorili vlastný rukopis, za ktorým stojí kreatívna práca všetkých členov tímu. Tá bola v posledných rokoch odmenená množstvom významných cien.

Architektonické štúdio

 

Architektonický ateliér založený architektmi Petrom Kolářom a Alešom Lapkom.

Ateliér sa v súčasnosti zameriava tiež na projekty interiérov, kde úzko spolupracuje s výtvarnými umelcami. ADR realizuje projekty nielen v Českej republike, ale i v zahraničí.

Za vyše dvadsaťpäť rokov existencie si architekti vytvorili vlastný rukopis, za ktorým stojí kreatívna práca všetkých členov tímu. Tá bola v posledných rokoch odmenená množstvom významných cien.

Ložnice v šedém tónu s stěrkovaným čelem

MACHAR & TEICHMAN architects

Architektonické štúdio

 

Architektonická kancelária pracuje na projektoch rôzneho rozsahu v Českej republike i v zahraničí, za ktoré už získala niekoľko ocenení.

Vo svojej práci kladie dôraz na kontext miesta a vzťah ku krajine. Vyhľadáva inšpiratívnych klientov s víziou, ktorú sa snaží v úzkej spolupráci uviesť do života.

Pre projekt Portum navrhli riešenia dispozícií a exkluzívne interiérové prvky štandardu.

Architektonické štúdio

 

Architektonická kancelária pracuje na projektoch rôzneho rozsahu v Českej republike i v zahraničí, za ktoré už získala niekoľko ocenení.

Vo svojej práci kladie dôraz na kontext miesta a vzťah ku krajine. Vyhľadáva inšpiratívnych klientov s víziou, ktorú sa snaží v úzkej spolupráci uviesť do života.

Pre projekt Portum navrhli riešenia dispozícií a exkluzívne interiérové prvky štandardu.