Portum Towers logo

Disclaimer

Obsahom emailu nie je udelený súhlas ani prísľub na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo akéhokoľvek iného právneho úkonu. Každý právny úkon, teda aj zmluva, musí mať výhradne písomnú formu, nie formu emailovej komunikácie, a to spôsobom, akým spoločnosť koná navonok podľa údajov uvedených v obchodnom registri. Akákoľvek predzmluvná zodpovednosť v dôsledku emailovej komunikácie je preto vylúčená. Email je určený výhradne pre jeho adresáta a môže obsahovať dôverné informácie. Pokiaľ Vám bol tento email doručený omylom, upovedomte okamžite odosielateľa vrátením emailu, zdržte sa kopírovania a akéhokoľvek ďalšieho šírenia emailu alebo jeho príloh a celý email vymažte zo svojho informačného systému.

The e-mail does not contain any consent or promise to conclude a contract or any other legal act. A contract or any other legal act must be concluded in the written form, not in the form of e-mail communication, in the way how the company is acting according to the commercial register. Any pre-contractual liability as a consequence of the e-mail communication is expressly excluded. The e-mail is intended solely for the addressee and may contain confidential information. If you have received this e-mail in error, notify the sender immediately by sending this e-mail back and delete this e-mail from your system. You should not distribute copy of the e-mail or its attachments.

Zatvoriť

GDPR

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 666 467, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41980/B, ako prevádzkovateľovi (ďalej aj „Portum Towers“ alebo prevádzkovateľ).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie obchodno-informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári.

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumel/porozumela som im v celom rozsahu. 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE ÚČELY KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018  (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene spoločnosti Portum Towers nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

1.    Úvod

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Portum Towers. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese GDPR@portumtowers.com

2.    Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia kontaktného formulára, (b) žiadosti o zasielanie newsletterov, (c) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

3.      Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel sú spracúvané osobné údaje:

a)   o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytových priestorov v  projektu Portum Towers, a

b)   o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci projektu Portum Towers.

Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

4.      Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke (právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webu Portum Towers, ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);

b) štatistické účely, pre účel kombinovania osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb Portum Towers, ako  prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);

c) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, spoločnosťou Portum Towers. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti  Portum Towers (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

5.      Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nehnuteľnosť z nášho realitného portfólia a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky realitného portfólia. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: GDPR@portumtowers.com. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Osobné údaje spracúvané v mene Portum Towers, ako prevádzkovateľa, na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Portum Towers nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.

6.    Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

7.      Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

  • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
  • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
  • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
  • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
  • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
  • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese GDPR@portumtowers.com

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

 

Portum Towers, s.r.o.

Zatvoriť

SK EN

Novinky

Komfort a pohodovú atmosféru umocnia večerné výhľady na mesto a Dunaj

Koncepty navrhnutých dizajnových bytov v PORTUM TOWERS citlivo, tón v tóne, podčiarkujú ľahkosť a otvorenosť priestorov.

Čítať viac

Pracovňa alebo študentská izba s výhľadom na Bratislavský hrad?

Niekoľko bytov v PORTUM TOWERS vám tento krásny pohľad poskytne.

Čítať viac

Originálne inšpirácie pre malé aj veľké byty

Aj takto môže vyzerať interiér vášho veľkorysého bytu na jednom z najvyšších poschodí s výhľadmi na panorámu Bratislavy.

Čítať viac

ARCH MODELY - zostávajú populárne a nadčasové aj v dobe virtuálnej reality

Aj keď navrhujeme budovy Portum Towers iba v digitálnom prostredí, ručne vytvorené modely budúcich projektov majú stále svoje veľké čaro.

Čítať viac

KONTROLNÝ DEŇ NA STAVENISKU PORTUM TOWERS

Pokračujeme v odstraňovaní vrchných vrstiev a tridení.

Čítať viac

Čo sa dialo na stavenisku Portum Towers v uplynulých dňoch a ako pokračujú práce?

Postupne sme odkrývali ďalšie vrstvy zeminy, po etapách ju odvážali a triedili. Môžete tiež vidieť prípravy na ....

Čítať viac

PORTUM TOWERS: Lokalita moderného bývania v Bratislave

Kto si pamätá, ako vyzerala táto časť Bratislavy okolo roku 2010?

Čítať viac

Týždeň EVY JIŘIČNEJ a PORTUM TOWERS

Z našej spolupráce na projekte vznikli nielen originálne návrhy interiérov dizajnových bytov, ale aj unikátnych vstupných priestorov rezidenčných veží.

Čítať viac

GRATULUJEME, EVA JIŘIČNÁ !!!

Prvá dáma českej architektúry a svetoznáma architektka, oslávila 85. narodeniny.

Čítať viac

ARCHITEKTI PORTUM TOWERS

Unikátny rukopis deviatich architektonických ateliérov zo Slovenska a Českej republiky sa podpísal pod originálne návrhy

Čítať viac

ZAUJÍMAJÚ VÁS NOVINKY ZO STAVBY?

Začali sme odkrývať ...

Čítať viac

Pohľad na stavenisko PORTUM TOWERS z výšky

Činnosť na pozemku sa presunula bližšie ku križovatke ulíc Košická a Landererova

Čítať viac

Práce na stavenisku PORTUM TOWERS sa opäť rozbehli

Pokračujeme v odstraňovaní ...

Čítať viac

JAPONSKÝ MINIMALIZMUS V NÁVRHOCH ARCHITEKTOV

Interiéry navrhnutých dizajnových bytov od Forms.architects odkazujú na estetiku a filozofiu japonského minimalizmu a poskytnú ...

Čítať viac

ORIGINÁLNE INŠPIRÁCIE PRE MALÉ A VEĽKÉ BYTY

Pre klientov a záujemcov o bývanie v bratislavskom rezidenčnom komplexe PORTUM TOWERS prinášame originálne inšpirácie ...

Čítať viac

Na stavenisku PORTUM TOWERS bude opäť rušno

V januári a počas mrazivých dní sú stroje podľa plánu v kľudovom režime. Od budúceho týždňa bude na stavenisku opäť rušno a pokračujeme ďalej...

Čítať viac

Ak niekto dokáže vytvoriť skvelé záhrady, súkromné aj verejné, je to práve Ferdinand Leffler

Autor verejného priestoru a parku PORTUM TOWERS vie o svojom vzťahu k záhradám a k prírode aj veľmi pútavo rozprávať. Ak niekto pozná záhrady českých miliardárov, tak je to Ferdinand.

Čítať viac

PF 2024

Prajeme vám pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2024.

Čítať viac

Informácie o aktuálnom vývoji výstavby

Časť prípravných prác na stavenisku Portum Towers bola ukončená pred Vianocami, ďalší pohyb stavebných mechanizmov sa opäť obnoví koncom januára.

Čítať viac

Z médií...

V Bratislave pribudne nová výšková dominanta PORTUM TOWERS s bytmi na investíciu aj luxusné bývanie. Práce na stavenisku sa už začali...

Čítať viac

Zaujíma vás, čo sa skrýva pod pozemkom PORTUM TOWERS?

Pozrite si nové video...

Čítať viac

Bratislavský downtown je považovaný za kolísku najzaujímavejších zámerov v krajine.

Pod taktovkou developerskej skupiny TOP ESTATES zmení aj rezidenčný komplex PORTUM TOWERS panorámu Bratislavy a posunie bývanie v metropole na najvyššiu úroveň.

Čítať viac

PRÁCE NA STAVENISKU BEŽIA NA PLNÉ OBRÁTKY

Aktuálne odstraňujeme prvú vrstvu zeminy a triedime, pričom prebieha aj pyrotechnický dohľad.

Čítať viac

AKTIVITA V DOWNTOWNE RASTIE: PORTUM ODŠTARTOVALO PRÁCE NA POZEMKU

Aktuálny vývoj v slovenskej metropole prináša nový článok portálu YIM.BA, ktorý informuje o výstavbe a rýchlo rastúcom potenciáli tejto prestížnej lokality.

Čítať viac

Vítajte v showroome rezidenčného projektu PORTUM TOWERS

Nachádzame sa v bratislavskom downtowne vo výške viac ako 50 metrov priamo nad pozemkom našej stavby.

Čítať viac

PRÍPRAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE NA POZEMKU SÚ ZAHÁJENÉ

Pozrite si priebeh inovatívnych metód a aktuálne postupy na pozemku

Čítať viac

BÁRA ŠKORPILOVÁ pre PORTUM TOWERS

Česká architektka a dizajnérka vytvára návrhy, ktoré doslova prekračujú hranice. Nielen tie regionálne, ale predovšetkým myšlienkové a štýlové. Mimo čas, mimo limit.

Čítať viac

Spectacular byty predstavujú vrchol ponuky PORTUM TOWERS

Najexkluzívnějšie byty s názvom Spectacular a rozlohou až do 400 štvorcových metrov sa vynímajú na najvyšších piatich podlažiach rezidenčných veží.

Čítať viac

EVA JIŘIČNÁ a PETR VÁGNER pre PORTUM TOWERS

Renomovaní architekti stoja nielen za návrhom veľkolepých lobby výškových budov, ale navrhli aj dizajn a dispozície niekoľkých prémiových bytov v PORTUM TOWERS. Ako vnímajú Bratislavu, spoluprácu s Top Estates Group a svoju tvorbu pre Portum Towers ?

Čítať viac

DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU: Eva Jiřičná

Prvú dámu českej architektúry a svetoznámu architektku netreba milovníkom architektúry dlho predstavovať. Kráľovná skla a ocele, charizmatická žena...

Čítať viac

spalna

 

Komfort a pohodovú atmosféru v PORTUM TOWERS umocnia večerné výhľady 

Koncepty navrhnutých dizajnových bytov citlivo, tón v tóne, podčiarkujú ľahkosť a otvorenosť priestorov.

Komfort a pohodovú atmosféru umocnia večerné výhľady na rozsvietené moderné centrum Bratislavy alebo upokojujúci pohľad na krajinu a Dunaj.

 

kuchyna

 

Pracovňa alebo študentská izba s výhľadom na Bratislavský hrad? 

Niekoľko bytov v PORTUM TOWERS vám tento krásny pohľad poskytne.

 

pokoj
model

 

Originálne inšpirácie pre malé aj veľké byty

 

Interiéry navrhnutých dizajnových bytov poskytnú originálnu emóciu, dokonalú ergonómiu a výnimočnú atmosféru.

 

kuchyne

 

Aj takto môže vyzerať interiér vášho veľkorysého bytu na jednom z najvyšších poschodí s výhľadmi na panorámu Bratislavy.

 

spalna

Arch modely zostávajú populárne a nadčasové aj v dobe virtuálnej reality 

Aj keď navrhujeme budovy Portum Towers iba v digitálnom prostredí a používame najmodernejšie metódy vrátane BIM, ručne vytvorené modely budúcich projektov majú stále svoje veľké čaro. Nielen pre nás, ale predovšetkým baví našich klientov a budúcich rezidentov.

Originálny model bratislavského projektu Portum Towers v mierke 1:100 je vystavený na predajnom mieste na 15. poschodí modernej budovy Sky Park Offices. Klienti oceňujú možnosť vytvoriť si presnú predstavu o umiestnení vybraného bytu a jeho výhľadoch, a to priamo v kontexte lokality moderného centra Bratislavy a pozemku budúcej stavby. Vzniknú tu dve štíhle obytné veže s výškou 117 a 99 metrov s výraznými vertikálnymi prvkami na fasáde, tri nižšie bytové domy a park plný stromov. 

 

model

 

„Návrh modelu Portum Towers trval 8 týždňov, výroba viac ako 6 mesiacov a intenzívne na ňom pracovali 4 modelári. Jedinečná je nielen jeho veľkosť, ale aj riešenie opláštenia, na ktoré bolo použité špeciálne liate plexisklo v súlade s predstavou architektov o budúcej fasáde. Výsledok stojí za to vidieť naživo,“ hovorí Ing. arch. Karel Svoboda, konateľ spoločnosti ADC studio Praha, ARCHMODELY, S.R.O.

 

model
stavba

 

KONTROLNÝ DEŇ NA STAVENISKU PORTUM TOWERS

 

Pokračujeme v odstraňovaní vrchných vrstiev a tridení.

 

stavba
pozemek

 

Čo sa dialo na stavenisku PORTUM TOWERS v uplynulých dňoch a ako pokračujú práce?

 

Postupne sme odkrývali ďalšie vrstvy zeminy, po etapách ju odvážali a triedili. 

Môžete tiež vidieť prípravy na nové oplotenie okolo staveniska, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie stavby zo strany križovatky.

 

Budúci týždeň pokračujeme, súbežne budeme odkrývať ďalšie staré podzemné betónové konštrukcie, búrať ich a odstraňovať sutinu.

 

stavenisko
lokalita

 

PORTUM TOWERS: Lokalita moderného bývania v Bratislave

 

Kto si pamätá, ako vyzerala táto čast Bratislavy okolo roku 2010?

Nevzhľadné areály nahradila moderná štvrť, aká nemá na Slovensku obdoby a posúva mesto do prvej ligy európskych metropolí. Tu vzniká aj projekt PORTUM TOWERS.

 

Pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=aXuZzMXfQKU

 

 

 

TÝŽDEŇ EVY JIŘIČNEJ a PORTUM TOWERS

Z našej spolupráce na projekte vznikli nielen originálne návrhy interiérov dizajnových bytov, ale aj unikátnych vstupných priestorov rezidenčných veží.

Veľkorysé recepcie podľa návrhov tímu AI DESIGN sú predzvesťou unikátneho nadčasového interiéru s dôrazom na detail.

lobby 1

 

Pohľad z exteriéru 

lobby 23

 

INTERIÉRY

V jej návrhoch dominujú nadčasovým minimalistickým interiérom onyxové steny v modrých odtieňoch.

byt 1

 

Atmosféru veľkorysého obývacieho priestoru prepojeného s terasou umocňuje premenlivá hra svetla, vďaka ktorej sa budete cítiť doslova ako v oblakoch. 

byt 2

 

V dizajnovej kúpeľni vás bude hýčkať výhľad do krajiny aj na panorámu Bratislavy.

byt 3

 

"Vo vnútri objektov ma fascinuje svetlo a práca s ním. Vždy hľadám spôsoby, ako ho s ľahkosťou vniesť do priestoru", hovorí Eva.

K jej nezameniteľnému rukopisu patria práve ikonické sklenené schodiská, ktoré za roky svojej tvorby zdokonalila až na úroveň prekrásneho šperku.

V priestore mezonetového bytu Spectacular bude tento klenot dominovať.

byt 3

 

GRATULUJEME, EVA JIŘIČNÁ !!!

Prvá dáma českej architektúry a svetoznáma architektka, oslávila 85. narodeniny. 

Prajeme veľa zdravia a ďakujeme za výnimočnú a inšpiratívnu spoluprácu s celým tímom AI DESIGN na projekte.

Táto stále energická, elegantná a skromná dáma svetovej architektúry, priekopníčka dizajnu 20. storočia, je aj vo svojom veku veľmi pracovne vyťažená. Pôsobí v porotách mnohých prestížnych architektonických súťaží, odovzdáva svoje skúsenosti študentom, ale predovšetkým aktívne pracuje na nových projektoch.

Je nám veľkou cťou, že sa práve projekt PORTUM TOWERS stal súčasťou jej tvorby.

Pri príležitosti tohto jubilea unikátne predstavujeme doteraz nepublikovanú časť medailónu, ktorý sme k projektu s Evou Jiřičnou natočili v Londýne. Vo spomienkach sa vracia aj do svojich študentských rokov na Slovensku a do Bratislavy.

 

skica

 

ARCHITEKTI PORTUM TOWERS

Unikátny rukopis deviatich popredných architektonických ateliérov zo Slovenska a Českej republiky sa podpísal pod originálne návrhy budov, bytov, vstupných lobby, spoločných priestorov a exteriérov.

Spoločnou architektonickou myšlienkou pre  bolo dokonale integrovať budovy do okolia, vybudovať jedinečnú adresu v modernom srdci Bratislavy, ponúknuť budúcim obyvateľom nadčasové dispozície a exkluzívny design bytov s možnosťou výberu prvotriednych materiálov a zariaďovacích prvkov.

Architekti projektu: 
A1 ARCHITECTURE

Krajinná architektúra:
Ferdinand Leffler, Atelier Flera

Architekti interiérov:
Eva Jiřičná a Petr Vágner AI DESIGN
Bára Škorpilová MIMOLIMIT
CHYBIK + KRIŠTOF ARCHITECTS
FORMS
ADR
MACHAR & TEICHMAN
CUBE DESIGN

architektura
stavba 1

 

ZAUJÍMAJÚ VÁS NOVINKY ZO STAVBY?

Začali sme odkrývať staré betónové konštrukcie, ktoré sa nachádzajú pod pozemkom.

 

stavba
Stavba

 

POHĽAD NA STAVENISKO PORTUM TOWERS Z VÝŠKY

Činnosť na pozemku sa presunula bližšie ku križovatke ulíc Košická a Landererova

 

stavba
stavba

 

Práce na stavenisku rezidenčného projektu PORTUM TOWERS sa opäť rozbehli.

 

stavba

 

Pokračujeme v odstraňovaní prvej vrstvy zeminy, prebieha triedenie a analýzy, súčasne sa vykonáva aj pyrotechnický dohľad.

 

stavba
Forms bedroom design

 

JAPONSKÝ MINIMALIZMUS V NÁVRHOCH ARCHITEKTOV

 

Interiéry navrhnutých dizajnových bytov od Forms.architects odkazujú na estetiku a filozofiu japonského minimalizmu a poskytnú výnimočnú atmosféru ticha a harmónie do centra slovenskej metropole.

forms design

 

Vizuálny koncept jedného z navrhnutých dizajnových bytov v PORTUM TOWERS citlivo, tón v tóne podčiarkuje ľahkosť a otvorenosť priestoru.

 

forms arch

 

Neutrálne tóny a prírodné materiály pomáhajú šíriť prirodzené svetlo a navodzujú pocit pokoja. 

forms bathroom

 

Design by forms.architects 

forms bathroom
Design Forms

 

ORIGINÁLNE INŠPIRÁCIE PRE MALÉ A VEĽKÉ BYTY 

 

Pre klientov a záujemcov o bývanie v bratislavskom rezidenčnom komplexe PORTUM TOWERS prinášame originálne inšpirácie a návrhy interiérov.

Výsledkom spolupráce s renomovanými architektmi sú návrhy dispozičných riešení až po výber materiálov, štandardov a osvetlenia.

 

Design Forms 1
stavba 15

 

Na stavenisku PORTUM TOWERS bude opäť rušno

 

V januári a počas mrazivých dní sú stroje podľa plánu v kľudovom režime. 
Od budúceho týždňa bude na stavenisku opäť rušno a pokračujeme ďalej...

 

stavba 16
Ferdinand Leffler

 

AK NIEKTO DOKÁŽE VYTVORIŤ SKVELÉ ZÁHRADY, SÚKROMNÉ AJ VEREJNÉ, JE TO PRÁVE FERDINAND LEFFLER

Autor verejného priestoru a parku PORTUM TOWERS vie o svojom vzťahu k záhradám a k prírode aj veľmi pútavo rozprávať. Vypočujte si nový podcast časopisu Forbes, v ktorom približuje svoje začiatky, fungovanie spoločnosti Flera a najnovšie novinky.

https://forbes.cz/zahrady-miliardaru-otevrely-dvere/

 

Ak niekto pozná záhrady českých miliardárov, tak je to Ferdinand. V skutočnosti, ak vyslovíte meno niekoho zo 100 najbohatších Čechov, je takmer isté, že za podobou jeho záhrady stojí práve Lefflerov ateliér Flera.

 

A ČO HOVORÍ O SPOLUPRÁCI SO SKUPINOU TOP ESTATES?

"Developerská skupina Top Estates je naším dlhoročným partnerom, s ktorým sme spolupracovali na viacerých výnimočných projektoch. Je to partner, ktorému záleží na výnimočnej architektúre, kvalitnom dizajne a uvedomuje si, že zelené plochy môžu byť rozhodujúce pre úspech projektu. V súčasnosti s nimi spolupracujeme na projekte Portum Towers v centre Bratislavy. Okrem mrakodrapov, ktorým architektka Eva Jiřičná prispela návrhmi interiérov, vytvárame park, ktorý sme pomenovali Pod korunami stromov. Hluk mesta a váhu betónu vyvažujeme zeleňou a vzrastlými stromami. Vnímam stále jasnejšie, že okrem nich sú pre verejný alebo poloverejný priestor nevyhnutné aj dobre vysadené trvalky", hovorí Ferdinand.
 

Sakura Praha

 

Ako Petr Teplý za developerskú skupinu opisuje spoluprácu s Ferdinandom Lefflerom?

"Spojenie TOP ESTATES a Ferdinanda nám dávalo zmysel už od prvých stavieb. Do každého developerského projektu sa snažíme vniesť originálny koncept, a to nielen z hľadiska architektúry, dizajnu a potenciálu lokality, ale aj z hľadiska bohatého zastúpenia zelene vo verejnom priestore, čo sa nám spolu s Flerou podarilo v každom z nich. Či už to boli visuté záhrady rezidencie Sakura, unikátne riešený park nového projektu Barrandez-Vous s amfiteátrom, komunitné kaskády Barrandovských záhrad, zelená budova Woko v Brne alebo park Pod korunami stromov, pre vznikajúci rezidenčný komplex Portum Towers v modernom centre Bratislavy. Snažíme sa vytvárať miesta, kde sa ľuďom dobre žije nielen v súkromí vlastných záhrad a terás, ale aj vonku, kde môžu tráviť spoločný čas obklopení zeleňou a kvitnúcimi stromami", vysvetľuje Petr Teplý.

Viac o všetkých projektoch https://www.topestates.cz/

 

Petr Teplý
PF

 

PF 2024

PRAJEME VÁM POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

stavba 10

 

INFORMÁCIE O AKTUÁLNOM VÝVOJI VÝSTAVBY

Časť prípravných prác na stavenisku Portum Towers bola ukončená pred Vianocami, ďalší pohyb stavebných mechanizmov sa opäť obnoví koncom januára.

 

 

stavba 11
Portum Towers

 

V BRATISLAVE PRIBUDNE NOVÁ VÝŠKOVÁ DOMINANTA PORTUM TOWERS S BYTMI NA INVESTÍCIU AJ LUXUSNÉ BÝVANIE. PRÁCE NA STAVENISKU SA UŽ ZAČALI...

 

Rezidenčný komplex Portum Towers, v podobe dvoch štíhlych veží s výškou 117 a 99 metrov a troch priľahlých bytových domov, vyrastie v srdci nového centra Bratislavy, na križovatke ulíc Landererova, Košická a Chalupkova. V exkluzívnej lokalite, ktorá je svojimi benefitmi priamo predurčená pre moderný životný štýl. Pred niekoľkými týždňami už boli zahájené práce na stavbe.

"Bol dokončený podrobný geologický prieskum pomocou unikátnej metódy až do hl‘bky 30 metrov, ktorého výsledky spresnili postup prác na stavenisku, ako aj sondy na určenie aktuálnych hodnôt kontaminácie. V súčasnosti odstraňujeme prvú vrstvu zeminy a triedime, pričom prebieha aj profesionálny pyrotechnický dohľad", popisuje Dušan Dvořák za developera Top Estates a konateľ spoločnosti Portum Towers.

 

https://www.portumtowers.com/media/investori/dusan-dvorak-small.jpg

 

"Odstraňovanie environmentálnej záťaže bude prebiehať niekoľko mesiacov. Ide o náročný proces, ktorý po celý čas podlieha prísnym podmienkam. Teraz pracujeme v prvej vrstve zeminy. Pokiaľ ide o nálezy munície, jednalo sa o tri minometné delostrelecké granáty, ktoré boli na mieste profesionálne zlikvidované", pokračuje.

"Na základe vyhodnotenia výstupov z geologického prieskumu sme lokalizovali podzemné objekty, ktoré je potrebné pred pokračovaním prác odstrániť. Patrí medzi ne aj časť energokanálu, pre ktorý nebola k dispozícii presná dokumentácia nefunkčného priestoru. Vzhľadom na charakter účelu stavby ako strategického objektu však jeho likvidácia ešte podlieha úradnému procesu a povoleniu na odstránenie, na ktoré teraz čakáme", vysvetluje Dušan Dvořák.

 

energo

 

O DEVELOPEROVI

Developerská skupina TOP ESTATES sa zameriava na prémiové rezidenčné a polyfunkčné projekty na prestížnych adresách v Prahe, Brne a Bratislave a jej súčasťou je developerská a stavebná spoločnosť. Doteraz realizované projekty sú známe nielen svojou vysokou kvalitou a modernou architektúrou, ale získali aj mnohé medzinárodné ocenenia.

 

TE

 

MODERNÉ ARCHITEKTONICKÉ DIELO

Na dizajne vznikajúcich budov a bytov Portum Towers sa podieľali renomovaní architekti zo Slovenska a z Českej republiky ako Eva Jiřičná, A1 Architecture, Chybik+Krištof, Mimolimit, Ferdinand Leffler či Forms. Spoločnou architektonickou myšlienkou bolo dokonale integrovať budovy do okolia a ponúknuť budúcim obyvateľom nadčasové dispozície a exkluzívny dizajn bytov s možnosťou výberu kvalitných materiálov a zariaďovacích prvkov.


 

Portum Towers

 

ZÁŽITOK Z BÝVANIA V SRDCI BRATISLAVY

Rezidenčný komplex bude disponovať viac ako 500 bytmi s možnosťou spájania jednotiek od dvojizbových, cez rodinné troj a štvorizbové až po veľkometrážne byty s rozlohou takmer 400 metrov štvorcových. Najluxusnějšie byty Spectacular sa budu nachádzať na najvyššich piatich podlažiach a predstavujú vrchol ponuky projektu. Obyvatelia komplexu ocenia nielen nadštandardné služby pre svoj komfort a bezpečnosť, vrátane 24h recepcie a parkovania v podzemných garážiach, ale aj súkromnú wellness a fitness zónu.


PORTUM TOWERS nie je len o bývaní. Predstavuje nový životný štýl, veľkorysý komfort a najvyššiu kvalitu, moderný dizajn a každodenný exkluzívny zážitok v modernom srdci Bratislavy.

terasa
video

 

ZAUJÍMA VÁS, ČO SA SKRÝVA POD POZEMKOM PORTUM TOWERS?
AKÉ PRÁCE PREBIEHAJÚ NA STAVENISKU?

 

Pozrite si nové VIDEO

 

podzemi
portum epic

 

BRATISLAVSKÝ DOWNTOWN JE POVAŽOVANÝ ZA KOLÍSKU NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH ZÁMEROV V HLAVNOM MESTE, ALE AJ V KRAJINE.

 

Pod taktovkou developerskej skupiny TOP ESTATES zmení aj rezidenčný komplex PORTUM TOWERS panorámu Bratislavy a posunie bývanie v metropole na najvyššiu úroveň.

 

epic
Stavba

 

PRÁCE NA STAVENISKU BEŽIA NA PLNÉ OBRÁTKY

Aktuálne odstraňujeme prvú vrstvu zeminy a triedime, pričom prebieha aj pyrotechnický dohľad.

stavba 1stavba 2stavba 3stavba 4
Portum Towers most

 

AKTIVITA V DOWNTOWNE RASTIE: PORTUM ODŠTARTOVALO PRÁCE NA POZEMKU

Z médií: Aktuálny vývoj v slovenskej metropole prináša nový článok portálu YIM.BA, ktorý informuje o výstavbe a rýchlo rastúcom potenciáli tejto prestížnej lokality.

"V uplynulých týždňoch bol zrealizovaný geologický prieskum a skríning podložia pomocou unikátnej metódy až do hĺbky 30 metrov. Na základe vyhodnotenia výstupov sme minulý týždeň lokalizovali podzemné objekty, ktoré je potrebné pred pokračovaním prác odstrániť. Patrí medzi ne aj časť energokanálu, pre ktorý nebola k dispozícii presná dokumentácia nefunkčného priestoru. Vzhľadom na charakter účelu stavby ako strategického objektu však jeho likvidácia ešte podlieha úradnému procesu a povoleniu na odstránenie, na ktoré teraz čakáme. V súčasnosti odstraňujeme prvú vrstvu zeminy a triedime, pričom prebieha aj pyrotechnický dohľad", popisuje Dušan Dvořák za developera TOP ESTATES a konateľ spoločnosti Portum Towers.

Prečitajte si celý článok na YIM.BA Stavba

Vítajte v showroome rezidenčného projektu PORTUM TOWERS

Nachádzame sa v bratislavskom downtowne vo výške viac ako 50 metrov priamo nad pozemkom našej stavby, kde našim klientom prezentujeme autentické výhľady na panorámu mesta, kvalitu vybraných materiálov a vysoký štandard projektu.

Objavte svet výnimočného bývania v PORTUM TOWERS.

 

VIDEO Showroom Portum Towers

 

PRÍPRAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE NA POZEMKU PORTUM TOWERS SÚ ZAHÁJENÉ

Developerská skupina TOPESTATES ako prvá na Slovensku vykonala screening geologického podlažia unikátnou metódou až do hľbky 30 metrov, vďaka čomu boli získané podrobné informácie pred začatím hľbkových zemných prác a ostraňováním enviromentálnej záťaže.

Pozrite si priebeh inovatívnych metód a ďalšie aktuálne postupy na pozemku.

VIDEO Animace

 

Foto 13.10.2023

pozemek
Bára Škorpilová

 

BÁRA ŠKORPILOVÁ pre PORTUM TOWERS

Česká architektka a dizajnérka vytvára návrhy, ktoré doslova prekračujú hranice. Nielen tie regionálne, ale predovšetkým myšlienkové a štýlové. 
Mimo čas, mimo limit.

Bára Škorpilová

 

Detailný výber prvkov a netradičné kombinácie materiálov, ktoré sa v čase menia a odrážajú v sebe strety rôznych kultúr a prostredí, si získávajú veľkú pozornosť nielen v Čechách, ale aj v zahraničí.

"Pri navrhovaní interiéru nestačí len zvoliť dobrú kombináciu priestorových možností, materiálov a produktov, ale dôležitú úlohu zohráva aj osvetlenie, vďaka ktorému dokážeme priestor dokonale tvarovať a vytvárať rôzne atmosféry", hovorí architektka a dizajnérka Bára Škorpilová.

"Každý projekt je vzťah na niekoľko mesiacov, a ak je dobre nastavený a obe strany spolupráca baví, dá sa dosiahnuť oveľa lepší výsledok a myslím, že práve to sa nám pri spolupráci s Top Estates na projekte Portum Towers podarilo," dodáva.

Zoznámte sa. Bára Škorpilová a štúdio Mimolimit.

Design Mimolimit

 

"Pri navrhovaní interiérov menších bytov sa snažíme docieliť, aby sme celý priestor dokázali vnímať v rôznych perspektívach tak, aby sa opticky zvačšoval. A to sa v projekte Portum Towers velmi podarilo", popisuje Bára Škorpilová.

Design Mimolimit

 

Dokonalosť sa skrýva v detailoch.

Design Mimolimit
Spectacular terasa

 

Spectacular byty predstavujú vrchol ponuky PORTUM TOWERS

Najexkluzívnějšie byty s rozlohou až do 400 štvorcových metrov sa vynímajú na najvyšších piatich podlažiach rezidenčných veží .

Okrem panoramatických výhľadov na mesto je pre ne charakteristická trojmetrová výška a priestranné terasy.

 

Spectacular byt
Eva Jiřičná a Petr Vágner

 

EVA JIŘIČNÁ a PETR VÁGNER pre PORTUM TOWERS

Renomovaní architekti stoja nielen za návrhom veľkolepých lobby výškových budov, ale navrhli aj dizajn a dispozície niekoľkých prémiových bytov v PORTUM TOWERS. 

Hlavnou architektonickou myšlienkou bolo navrhnúť výnimočné interiérové riešenia pre budúcich obyvateľov a poskytnúť originálnu inšpiráciu pre ich nové bývanie.

V roku 1999 spoločne založili architektonické štúdio AI - DESIGN.

Petrova počiatočná ročná stáž v londýnskej kancelárii Evy Jiřičnej nakoniec viedla nielen k dlhoročnej pracovnej spolupráci a stovkám úspešných projektov, ale vďaka spoločnému zmyslu pre humor aj k dlhoročnému priateľstvu.

"Eva má na seba tie najvyššie nároky a je pochopiteľné, že má vysoké nároky aj na svojich kolegov. Každá práca s Evou od začiatku zvyšovala latku našich schopností."

Celý tím AI DESIGN: Eva Jiřičná, Petr Vágner, Lucie Vágnerová, Jura Bečička, Veronika Gabrlíková, Filip Gottschalk, Ilona Kubátová, Oleksandra Tsesko, Hana Vočková.

Ako vnímajú Bratislavu, svoju tvorbu pre Portum Towers a spoluprácu s Top Estates? Pozrite si celé VIDEO


 

AI DESIGN
Eva Jiřičná

 

DNI ARCHITEKTÚRY: PORTUM TOWERS a EVA JIŘIČNÁ

Prvú dámu českej architektúry a svetoznámu architektku netreba milovníkom architektúry dlho predstavovať. Kráľovná skla a ocele, charizmatická žena a úžasná osobnosť s láskavou dušou a zmyslom pre humor, získala za svoj prínos svetovej architektúre a dizajnu už mnoho najvyšších ocenení.

Elegantné, dokonale premyslené línie, hra so svetlom, oceľ, sklo, nadčasovosť a točité schodiská akoby plávajúce v priestore, patria k jej originálnemu rukopisu. 

Niekedy sa hovorí, že architekti sú často prítomní vo svojom diele, že sú jeho súčasťou. Ak sa na ikonické nadčasové schodiská Evy Jiřičnej pozrieme bližšie, z rôznych uhlov, z diaľky a detailov, môžeme konštatovať, že ide tiež o autoportrét.

Vidíme rovnakú silu, krehkosť, ľahkosť a eleganciu, túžbu prekonávať prekážky - a predovšetkým schopnosť odolávať času.

S kolegom Petrom Vágnerom a tímom  vytvorili pre  unikátne návrhy lobby výškových budov a dizajn niekoľkých exkluzívnych bytov. 

Pozrite si viac v sekcii Interiéry

Byt Spectacular
Side arrow