Portum Towers logo

Disclaimer

Obsahom emailu nie je udelený súhlas ani prísľub na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo akéhokoľvek iného právneho úkonu. Každý právny úkon, teda aj zmluva, musí mať výhradne písomnú formu, nie formu emailovej komunikácie, a to spôsobom, akým spoločnosť koná navonok podľa údajov uvedených v obchodnom registri. Akákoľvek predzmluvná zodpovednosť v dôsledku emailovej komunikácie je preto vylúčená. Email je určený výhradne pre jeho adresáta a môže obsahovať dôverné informácie. Pokiaľ Vám bol tento email doručený omylom, upovedomte okamžite odosielateľa vrátením emailu, zdržte sa kopírovania a akéhokoľvek ďalšieho šírenia emailu alebo jeho príloh a celý email vymažte zo svojho informačného systému.

The e-mail does not contain any consent or promise to conclude a contract or any other legal act. A contract or any other legal act must be concluded in the written form, not in the form of e-mail communication, in the way how the company is acting according to the commercial register. Any pre-contractual liability as a consequence of the e-mail communication is expressly excluded. The e-mail is intended solely for the addressee and may contain confidential information. If you have received this e-mail in error, notify the sender immediately by sending this e-mail back and delete this e-mail from your system. You should not distribute copy of the e-mail or its attachments.

Zatvoriť

GDPR

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 666 467, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41980/B, ako prevádzkovateľovi (ďalej aj „Portum Towers“ alebo prevádzkovateľ).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie obchodno-informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári.

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumel/porozumela som im v celom rozsahu. 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE ÚČELY KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018  (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene spoločnosti Portum Towers nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

1.    Úvod

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Portum Towers. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese GDPR@portumtowers.com

2.    Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia kontaktného formulára, (b) žiadosti o zasielanie newsletterov, (c) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

3.      Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel sú spracúvané osobné údaje:

a)   o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytových priestorov v  projektu Portum Towers, a

b)   o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci projektu Portum Towers.

Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

4.      Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke (právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webu Portum Towers, ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);

b) štatistické účely, pre účel kombinovania osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb Portum Towers, ako  prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);

c) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, spoločnosťou Portum Towers. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti  Portum Towers (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

5.      Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nehnuteľnosť z nášho realitného portfólia a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky realitného portfólia. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: GDPR@portumtowers.com. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Osobné údaje spracúvané v mene Portum Towers, ako prevádzkovateľa, na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Portum Towers nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.

6.    Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

7.      Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

  • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
  • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
  • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
  • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
  • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
  • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese GDPR@portumtowers.com

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

 

Portum Towers, s.r.o.

Zatvoriť

SK EN

Slávnostne predstavenie projektu a otvorenie showroomu Portum Towers

Pred niekoľkými dňami sme slávnostne otvorili veľkorysý showroom a oficiálne predstavili rezidenčný projekt Portum Towers. Pozrite si v reportáži, čo priniesol špeciálny večer Zážitok nad mestom.


Showroom Portum Towers

 

Slávnostne predstavenie projektu a otvorenie showroomu Portum Towers

 

Pred niekoľkými dňami sme slávnostne otvorili veľkorysý showroom a oficiálne predstavili rezidenčný projekt Portum Towers. Pozrite si v reportáži, čo priniesol špeciálny večer Zážitok nad mestom.

Investori projektu predstavili svoje vízie, plány a developerskú spoločnosť . Ateliér A1 Architecture prezentoval architektonický koncept a prítomných hostí zaujali aj technologické inovácie objektov a výnimočný štandard bytov.

Nové predajné miesto sa nachádza na 15. poschodí nad pozemkom budúcich budov, ktoré vzniknú na križovatke ulíc Košická, Chalupkova a Landererova. Ukázali sme aj výnimočne spracovaný architektonický model, ktorý sprostredkúva autentický pohľad na plánovaný polyfunkčný komplex priamo v kontexte tejto exkluzívnej lokality moderného centra Bratislavy.

 

Investori Portum TowersInvestori Portum TowersEvent Portum TowersEvent Portum Towers

 

PORTUM TOWERS bude spĺňať najvyššie nároky na komfort a kvalitu bývania. Vysokým štandardom a kvalitou stavieb sa vyznačuje práve spoločnosť TOP ESTATES, ktorá do projektu vstúpila s celým tímom profesionálov so skúsenosťami z celého sveta a najvyšších budov v Českej republike.

Kľúčové osobnosti a spoločníci Top Estates a  Portum Towers Dušan Dvořák a Petr Teplý v rámci zážitkového večera odpovedali, prečo ich zaujala práve Bratislava a projekt Portum:

Dušan Dvořák:

“Bratislava nás očarila pred 4 rokmi, keď sme sa s Petrom prechádzali nočným mestom a videli v ňom veľký potenciál. Vtedy sme si povedali, že toto je miesto, kde by sme chceli stavať, a začali sme hľadať projekt. Portum Towers bol druhý projekt, ktorý nám bol predstavený a oslovila nás úvodná emócia dvoch štíhlych veží a výnimočná lokalita. Bola to veľká výzva a čakalo nás eště veľa práce, ale vstúpili sme z nášho pohľadu do projektu práve včas, keď sme veľa vecí i dotvárali a menili."

Petr Teplý:

“Portum je pre nás veľká výzva a bola to unikátna príležitosť vstúpiť do niečoho, čo u nás v Prahe nemôžeme realizovať. Priniesli sme svieži vietor v tom, že my svojimi projektami skutočne žijeme a máme za sebou vďaka našim referenciám a dokončeným projektom veľké portfólio architektov, s ktorými spolupracujeme, a našou snahou bolo najvyššiu kvalitu preniesť aj do Portum Towers. Podarilo sa nám priviesť a pre projekt nadchnúť renomovanych architektov ako Eva Jiřičná, Bára Škorpilová, Chybik+Kristof a ďalších.”

Zaujíma vás, ako vznikol názov  a spolupráca s českým developerom? Opýtali sme sa zakladateľa projektu a investora Mareka Trajtera:

"Názov Portum v sebe spája viacero významov a myšlienkových línií. Tie pôvodné boli zamerané na využitie atraktívnej polohy Bratislavy v blízkosti prístavu pre moderný život. S cieľom vytvoriť výnimočné miesto na bývanie a domov, do ktorého by sme sa radi vracali. Bezpečný prístav nielen pre investície, ale aj pre naše rodiny a všetkých, ktorí preferujú bývanie v centre mesta. Tak vznikol prvý základ v zmysle anglického "port". Ešte viac sa ukotvil v preklade latinského slova "porta" brána, keďže dve štíhle veže  pri pohľade od Dunaja vytvoria novú dominantu a bránu do Starého mesta.

Do projektu som hľadal silného partnera so skúsenosťami s veľkými stavbami. V momente, keď mi spoločnosť  predstavila rezidenciu Sakura v Prahe, silná emócia z budovy, v ktorej si človek okamžite vie predstaviť bývať a žiť, spojila všetky tieto aspekty i s pohľadom investora. Presvedčil ma ich prístup k detailu aj že nad všetkým je samotný produkt a emócia, ktorú dáva budúcemu vlastníkovi. Vtedy som sa rozhodol pre spojenie s Top Estates." 

Počas slávnostného večera predstavil projekt  a jeho benefity obchodný riaditeľ Pavol Chren:

Kladieme prísny dôraz na komfort budúcich obyvateľov, rezidenti budú mať k dispozícii vlastné wellness a fitness centrum, recepcie veží s nonstop prevádzkou a naozaj krásny park. Technické vyhotovenie budov poskytne dokonalý akustický útlm, tepelnú pohodu, niektoré prvky sú v rezidenčných budovách na Slovensku použité prvýkrát – fasáda Closed cavity, inteligentný hmlový hasiaci systém. Na bezpečnosť bude dohliadať kamerový systém rozpoznávajúci konfliktné situácie, odloženú batožinu či nezvyčajné správanie osôb. Staviame naozaj modernú budovu chrániacu pohodlie a bezpečnosť svojich obyvateľov.“

Skvelú atmosféru eventu Zážitok nad mestom doplnil zážitkový catering, špeciálne pripravené nápoje a prekvapenie na záver večera v podobe hudobného vystúpenia, ktoré umocnilo výnimočnú událosť.

Speváčka Martina Schindlerová, ktorá dosiahla niekoľko významných úspechov na slovenskej hudobnej scéne i Superstar, zažiarila nielen svojim hlasom, ale aj svou krásou a eleganciou. Ďakujeme za krásny zážitok.

 

Martina SchindlerováMartina SchindlerováShowroom Portum Towers